Revitalizace nádrže v obci Plužná

Uvedený návrh řeší revitalizaci stávající nádrže spojené s celkovým společenským využitím daného prostoru v rámci kompozice dotčené části obce s přiléhajícími plochami navazujícími na okolní urbanistické a přírodní struktury. Studie vychází z určitých historických souvislostí, místních prostorových, klimatických, půdních i biologických podmínek, zasazených do daného reliéfního rámce a informačních souvislostí. Celý řešený areál je na základě filozofie řešení veřejného prostoru rozdělen do několika přirozeně na sebe navazujících sektorů počínaje nově vytvořeným vodním biotopem s příslušnou litorální částí, modelacemi v jeho okolí s bohatými květnatými či pobytovými loukami a výsadbami dřevin (stromy, keře), kulturně společenským prostorem zahrnujícím stávající dětské hřiště, dřevěné molo s pobytovými schody i místem k posezení u mobilního občerstvení a určitým technickým zázemím v podobě přístupové cesty a parkoviště. Stávající betonová nádrž bude provedenými lehkými vestavbami změněna na přirozený organický tvar vodní hladiny (režim napouštění vody bude zachován) a zbývající části stávající nádrže budou využity jako pobřežní zóny s vegetací, zábradlí bude zrušeno a hrany nádrže budou přirozeně zakomponovány. V místě stávajícího vstupu do nádrže a na navazující ploše bude vybudováno dřevěné molo s pobytovým schodištěm pro organizování celospolečenských akcí na které bude navazovat přistíněný prostor (např. dřevo, plátěné plachty) uzpůsobený k příjemnému posezení se sezónním mobilním občerstvením. Svah nad nádrží bude protažen a domodelován tak, aby zde byly přirozeně odděleny prostory aktivního pobytu od klidových míst využívaných k piknikům i slunění a přirozených luk s plnou škálou travobylinných společenstev (kvetoucí louky) doplněné stromovým a keřovým patrem. Přístup do areálu bude zajištěn zpevněnou (mlatovou) cestou a podél komunikace bude vybudováno „zelené“ parkoviště (zatravňovací dlaždice, pásy).

Půdorys (350 MB)

Plakát (36 MB)

Studie (90 MB)