Sadové úpravy – stabilizace svahu Loket

Motivem sadových návrhů je významně zvýšit biologickou aktivitu či biodiverzitu v daném místě a
zároveň skloubit architektonické, hygienické, sadovnické, ekologické, estetické i provozní aspekty s nastaveným režimem veřejného prostoru. Navrhované sadové úpravy vychází z charakteru lokality a zohledňují a upozorňují na historický kontext místa. Vedle výrazného posílení biologického potenciálu daného prostoru, na základě historického nastavení doplní připravovaný ideový obsah i účel, který daný veřejný prostor bude plnit.
Navrhované řešení vychází z požadavků na snížení esteticky rušivého působení ochranných sítí, které budou v lokalitě umístěny. Výsadby budou dále přínosem i pro zkvalitnění místa a budou mít vliv na změnu chování návštěvníků zde. Z linie cyklostezky s rychlým pohybem osob se částečně stane i klidnější místo s možností a důvodem k zastavení.
Tvar řešeného území je podlouhlá linie rozdělená na dva úseky, jeden krátký přimknutý přímo k patě mostního pilíře. Druhý úsek je hlavní částí celého návrhu. V půdorysném pohledu dochází k jeho rozšiřování východním směrem a graduje u konce linie kde je zakončen konstrukcí schodiště.
Popis navrhovaných parkových úprav začíná u mostního pilíře na západním konci řešeného území
a konči u schodiště.