Návrh růstových podmínek na Rašínově nábřeží

S ohledem na zhoršené růstové podmínky a s tím spojenou sníženou životnost stromů je nutné nastolit kvalitní, prostorově odpovídající růstový prostor, vycházející z předpokládané velikosti vysazeného taxonu (kultivaru). Jestliže tedy vycházíme z dané velikosti chodníkového prostoru a stávajících průměrných rozestupech stromů (7 m) a historicky používaného taxonu (lípa) bude nejvhodnější zde využít moderní technologie v podobě nejpokrokovějšího komorového kořenového systému, který zajistí větší, růstově optimální kořenový prostor pod zpevněnými plochami (odolat zatížení až do 550 kPa).
V případě dnes používaných systémů výsadby ve zpevněných plochách městského prostředí je pro zdárný rozvoj stromu na daném místě důležitá plocha a objem prokořenitelného prostoru a zároveň velmi důležitá účinnost půdy. V případě metody použití strukturálních půd na bázi kamenů, která se skládá z drceného kameniva (štěrku) o stejné velikosti (70 až 80 %), kdy póry mezi kamenivem jsou vyplněny zeminou příslušné kvality, což zajistí jak dostatečnou únosnost strukturální půdy se zřetelem na její tlakové zatížení, tak i tomu odpovídající snížené růstové možnosti kořenů stromu. Uvedené strukturální půdy mají účinnost max. 20 %, což si v závislosti na kvalitě použité zeminy vyžádá pro růst příslušného taxonu stromu velkou růstovou plochu i její objem, avšak kvalita i rychlost růstu stromu je zde s ohledem na účinnost půdy významně omezena. Obdobný systém je u strukturálních půd na bázi písku (stromová půda Amsterodam), kde účinnost půdy je až 50 %, což si v závislosti na kvalitě použité zeminy vyžádá menší růstovou plochu i objem, ale i lepší růstové možnosti než strukturální půda na bázi kamenů.
Nejvhodnějším řešením je použití systému prokořenitelných buněk (např. TreeParker), kde se přenáší tlakové zatížení pod kořenový systém, kdy růstové médium je zbaveno zhutnění a neklade žádné omezení na kvalitu použitého růstového média s podílem až 95 % kvalitní půdy (takřka jako ve volné půdě), spojeného s přirozeným režimem vody, vzduchu i živin, na rozdíl od běžně používaného způsobu výsadby stromů do strukturálních půd ve zpevněných plochách. Uvedený systém má s ohledem na použitou kvalitu půdy (nepoužívat strukturální či nekvalitní půdy) vysokou účinnost až 93 % a zároveň nevyžaduje pro optimální růst příslušného taxonu stromu velkou růstovou plochu i její objem, tak jak u strukturovaných půd výše. Použitý systém TreeParker se zároveň významně odrazí na celkové vysoké fyziologické kvalitě, vitalitě, zdravotním stavu, rychlosti růstu, přírůstkům, celkové velikosti stromů a významnému prodloužení jejich životnosti na daném místě.
Před vlastní výsadbou budou provedeny bourací práce konstrukcí zpevněných ploch (chodník, komunikace), kdy bude podél obrubníku vyříznut stávající živičný kryt a odstraněny podkladové vrstvy pro osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem i uzamykatelnou vpustí do drénu. Následně bude vyhloubena jáma pro prokořenitelný prostor o objemu 42 m3 a provedena instalace kari sítě pro zemní kotvení (např. KOTVOS KSB-Z1-SE) a systém prokořenitelných buněk TreeParker, do kterých bude postupně navrstven stromový substrát Vulkatree Plus 0-16, nainstalovány dva zavlažovací drény BIO-BLOK, propojené zavlažovací trubkou z odvodňovacího žlabu a na bodovou závlahu v chodníku (vtokový drén miVal). V místě výsadbového prostoru bude instalován systém vedení kořenů a substrát dosypán pod hranu rámu pro pochozí mříž. Po uzavření vík prokořenitelných buněk a překrytí geotextílií bude navrstvena podkladová vrstva a položena chodníková dlažba (pražská mozaika). Současně bude instalován nosný rám, do kterého bude vsazena historizující litinová pochozí mříž (viz obrázek), která bude v úrovni chodníku.
Je zde navrhována výsadba vzrostlých stromů (18-20 či 20-25) kultivaru lípy malolisté (Tilia cordata ´Rancho´) s výslednou růstovou velikostí výšky 12-15 m, průměru koruny 6-8 m.