Návrh stromořadí Smetanovo nábřeží

S ohledem na zhoršené růstové podmínky a s tím spojenou sníženou životnost stromů je nutné, s ohledem na vymezený prostor a pevně daný objem kaverny, provést možné technologické opatření, které by maximálně zvýšily celkový růstový potenciál nově vysazeného stromu. Jestliže tedy vycházíme z dané velikosti kaverny (8,84 m3) umístěné pod chodníkem a stávajících průměrných rozestupech stromů (6 m) a historicky používaného taxonu (lípa) bude nutné využít nejnovějších poznatků a technologií, které zajistí intenzivnější prorůstání kořenů ve vymezeném růstovém prostoru.
U stávajících vymezených kaveren byly instalovány dva půdní zavlažovací drény BIO-BLOK s kapacitou 152 l/drén, do kterého bude z krajničních komunikačních žlabů svedena „letní voda“ (nezatížená posypovými solemi), nutná instalace uzavíratelné vpusti pro zimní měsíce. Současně byla vybudována bodová doplňková závlaha z dvou chodníkových vpustí (miVal), svedených do uvedených zavlažovacích drénů BIO-BLOK, vyrovnávající vláhové deficity a celý vymezený růstový prostor v kaverně byl vyplněn speciálním stromovým substrátem Vulkatree Plus.
Do výsadbového prostoru kaverny byl vysazen vzrostlý kultivar lípy malolisté (Tilia cordata ´Rancho´) s výslednou růstovou velikostí výšky 12-15 m, průměru koruny 6-8 m. Celý výsadbový prostor kaverny byl uzavřen historizující kulatou pochozí mříží miVal.
V budoucnu bude možné namísto jednoho uličního pruhu založit druhé stromořadí a vytvořit na nábřeží široký pěší bulvár.