Návrh Rodová eko farma Loučen

Navrhované úpravy pozemků přináležejících k zahradě, vychází z požadavků zadavatele rozdělit plochy dle celkového pojetí, účelu využití a vzájemné provázanosti jejich částí vhodných pro potřeby rodiny v podobě produkčních částí (zelinářská, ovocná i byliny k sušení), přírodní části s využitím a dokreslením modelace terénu, svedení vody a vedení cestní sítě a vše koncipovat v duchu toku energií na ploše vycházející z krajinné monády daného území. V této souvislosti je nezbytné zajistit celou řadu místních skutečností vč. zaměření i kótování pozemků, potřebných pro dodržení příslušných energo-informačních, biologických, architektonických i sadovnických zásad spojených s výsadbu okrasných a ovocných stromů, keřů, trvalek, léčivých bylin založení travnatých ploch, vedení cest, modelací terénu, drobné architektury a hospodářských staveb souvisejících se zpracováním produktů (ovoce, byliny, med atp.) souvisejících s danými technologickými postupy.

Navrhované modelace terénu se střídáním produkčních a neprodukčních okrasných ploch, vedení vody a cest, umístění a tvarování zpevněných ploch, drobné zahradní architektury (cesty, zídky, mostky, lávky) a navrhované sadové úpravy, vychází z celkového zadání majitele, respektu energo-informačních toků krajinné monády a jednoznačně ukotvit celkový produkční i sadovnicko-architektonický rámec, ideový obsah a účel ploch, které mají v daném prostoru plnit. Bude se zde jednat o biologicky i pohledově částečně uzavřené porosty, členitý, systém pozemků organicky rozdělený do různých ploch plnících náležející funkce i poslání, které souvisí s celkovou neinvazní filosofií hospodaření, chápání přírodního prostoru se všemi jeho vjemovými úrovněmi, interakcemi, společného neinvazního soužití člověka i života v prostoru, chápání přírodního prostoru se všemi jeho vjemovými úrovněmi i interakcemi.

Navrhovanou zahradu tvoří šest organicky propojených částí, kdy v nejvýše položené západní rovinaté a terasovitého svahu bude instalován systém slunečních panelů (agrovoltaika) pod kterými budou založeny záhony pro pěstování zeleniny a drobného ovoce se sušárnou a zpracovnou produktů níže. Druhou část tvoří centrální svažitá plocha původní zahrady nacházející se pod úrovní domu, která bude domodelována, vytvořena meandrující se vodoteč s tůňkami, napojená na stávající rybníček, organicky oseta různými typy kvetoucích luk doplněna solitérně (skupinově) keři či stávajícími stromy. Třetí část zahrady na severní straně budou tvořit osově, druhově a velikostně vyvážené ovocné výsadby. Čtvrtou část bude tvořit lesní porost protažený od stávajícího, cílenou výsadbou posíleného, lesního komplexu porostu probíhajícího v jihovýchodní stávající části zahrady pod rybníčkem. Pátou část nacházející se nad severní a pod jižní linií přístupové cesty bude tvořit kombinovaný sad se zemědělskou produkcí. Poslední šestá část, nacházející se nad severní linií přístupové cesty, budou tvořit organická políčka s léčivými bylinami a úly s výletovými obrazci.

V rámci sadových úprav je zde navržena kombinace solitérně vysazených vzrostlých stromů, doplněná vhodnými solitérami, skupinami, popínavými či pokryvnými porosty keřů, trvalkovými záhony, vodními rostlinami a extenzivními či intenzivními trávníky, které vymezí, dokreslí a zarámují daný prostor, vertikální i horizontální členění ploch, zharmonizují toky energie na ploše a v podobě prahových i podprahových informací budou příznivě působit na všechny vjemové hladiny pozorovatele, pohybujícího se v daném čase a prostoru.  Navrhované sadové úpravy vychází z daných prostorových a biologických možností vyhrazeného místa a dalších aspektů související s celostní architekturou i filosofií příjemného, živoucího přírodního i obytného prostoru.