Návrh EKO farma Seletice

V daném případě se jedná o komplexní, celostní řešení vymezeného areálu EKO farmy Seletice, vycházející z biodynamiky daného prostoru krajinné monády s interakcemi na okolní historické, biologické a urbánní struktury. Na základě historického průzkumu jednotlivých krajinných struktur a stávajícího stavu krajinných struktur (pole, pastviny, lesy, remízky, stromořadí, meze, sady, mokřady, vodní toky, prameniště, sítě, zástavba atp.), vyhodnocení hospodaření, zatížení prostoru a energoinformační potenciál prostoru, byl vypracován vyvážený systém hospodaření a rekreace v daném území. Byly navrhnuty vyvážené, vzájemně provázané systémy, které souvisí s pěstováním polních rostlin, chovem domácích zvířat a zvěře, skleníkového hospodářství, zelinářskou, bylinkovou a květinářskou zahradou, ovocnými sady a plantážemi drobného ovoce, včelařením, uzavřené zpracování všech produktů, lesními komplexy se všemi navazujícími strukturami rozptýlené zeleně, prameništi, mokřady, vodními plochami a vodotečemi, přírodními a sakrálními strukturami, zpevněnými a manipulačními plochami, modelací terénu, odbornou i výzkumnou činností a v neposlední řadě energetickou soběstačností uzavřeného produkčního okruhu.