Návrh sadové úpravy MŠ Březová – Oleško

Navrhované úpravy pozemků přináležejících k zahradě MŠ Březová – Oleško, vychází z požadavků zadavatele rozdělit plochy dle celkového pojetí, účelu využití a vzájemné provázanosti jejich částí vhodných pro děti MŠ (hrací, tělovýchovná, naučná, meditační, přírodní, estetická, architektonická, okrasná, hospodářská atp.) a vše koncipovat v duchu toku energií na ploše vycházející z krajinné monády daného území. Navrhované modelace terénu, střídání ploch, vedení cest, umístění a tvarování zpevněných ploch, herních, naučných a produkčních koutků, sadové úpravy a drobné zahradní architektura, vychází z představy respektování energo-informačních toků krajinné monády a jednoznačně ukotvit celkový architektonický rámec, ideový obsah a účel ploch, které mají v daném prostoru plnit. Bude se zde jednat o uzavřený (oplocený), členitý, pozemek MŠ rozdělený do několika sektorů plnících příslušné funkce i poslání, které souvisí s celkovou filosofií chápání přírodního prostoru se všemi jeho vjemovými úrovněmi i interakcemi a společného neinvazního soužití člověka. Bude zde nutno přirozeně a nenásilně propojit příslušné biologické, naučně-vzdělávací, sportovně-relaxační, užitné, společenské, architektonické, hygienické, sadovnické, ekologické, estetické i provozní aspekty dané režimem školského zařízení s vyššími hodnotami, univerzálními zákony i duchovní hierarchií celého krajinného prostoru a monády daného místa – „génia loci“. Realizace bude etapovitá (IV. etapy), kdy v I. etapě řešení byla provedena příprava a založení živého plotu, založení záhonu a výsadba některých dřevin ve vstupní části a v herní části. V II. etapě, budou provedeny terénní úpravy a modelace „Sáňkoviště“, vybudování „Skřítkovy zahrádky“ se zvýšenými záhony ve tvaru labyrintu s květinami k řezu, bylinkami a zeleninou, dále pak květinové záhony a výsadba stromů ve vstupní části, založení „želvoviště“ (výběhu pro želvy) a část výsadeb dřevin v herní části. V III. etapě bude založen „Dětský sad“ s kordony ovocných stromů, cest, „Letní kuchyně“ u „Letní herny“ s otevřeným ohništěm a zahradní kuchyní, dále pak dosadby záhonů a dřevin v herní části. Ve IV. etapě bude dokončena „Letní kuchyně“ s pódiem pro „malé kuchaře“, vybudování „Vodního světa“ s tůňkami, suchým poldrem, vodními rostlinami a dřevěným hledišťovým molem s mostkem pro „malé pozorovatele“ a doplnění herního prvku „Opičí dráha“.